Sunum

 

Balkanlar bölgesini Türkiye açısından önemli kılan pek çok tarihsel, sosyal, ekonomik ve politik neden mevcuttur. Bunlardan birisi, Balkan ülkelerinde Türk ve Müslüman toplulukların varlığıdır. Ayrıca Türkiye'de önemli miktarda Balkan kökenli nüfus bulunmaktadır. Türkiye'deki Balkan kökenli nüfus ile Balkan ülkelerinde yaşayan akraba topluluklar arasında sıkı ilişkiler ve canlı bağlar mevcuttur.

Balkanlar, ekonomi-politik ilişkiler bakımından Türkiye için son derece önemli bir bölgedir. Özellikle sosyalizm sonrası dönemde Türkiye'nin bölge ülkeleri ile olan ekonomik, ticari, kültürel ve politik ilişkileri hızla gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir.

Bölge aynı zamanda, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri açısından da büyük önem arz etmektedir. Çünkü Balkanlar, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır. Dolayısıyla, Balkanlar'da barış, güven ve istikrar ortamının var olması, hem Türkiye'nin güvenliği hem de Avrupa ile olan kültürel, tarihsel, ekonomik ve politik ilişkilerin gelişmesi açısından önem taşımaktadır.

1990'lı yıllar, Soğuk Savaş döneminin sona erdiği ve sosyalist rejimlerin yıkıldığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde Balkan ülkeleri ve toplumları köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmişlerdir. Yugoslavya'nın parçalanmasıyla birlikte bölgede yeni yedi devlet ortaya çıkmıştır. Bu tür radikal gelişmeler bölgedeki devletler arası ilişkileri derinden etkilemiş ve yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Tüm bu yaşanan köklü değişim ve dönüşüm süreci beraberinde yeni ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel problemleri gündeme getirmiştir. Savaş sonrası barış ve güvenliğin inşası ve geliştirilmesi Balkanlar için önemli bir konu olmayı sürdürmektedir.

Balkanlar; Avrupa'yı Asya'ya, Asya'yı Avrupa'ya ve her iki kıtayı Anadolu'ya bağlayan bir köprü konumundadır. Avrupa'dan Türk Boğazlarına, Süveyş Kanalı'na ve nihayet Ortadoğu'ya ulaşım konusunda üs ve destek bölgesi konumunda olan Balkanlar, ayrıca altı denize açılan bir bölgedir: Karadeniz, Akdeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Adriyatik Denizi ve Tiran Denizi. Bu konumuyla Balkanlar jeopolitik ve stratejik öneme sahip bir bölgedir.

Jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle Balkanlar'ın istikrar ve güvenliği, sadece bölge ülkeleri için değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya için de büyük önem arz etmektedir. Balkanlar'da ortaya çıkabilecek güvenlik bunalımları Avrupa'nın, Asya'nın ve bu iki yaşlı kıtayı birbirine bağlayan ülkemizin güvenliğini olumsuz etkileyebilecektir. Dolayısıyla daha güvenli bir Balkanlar, daha güvenli bir Avrupa, Asya ve Türkiye anlamına gelmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı Balkanlar'da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi, yeni güvenlik anlayışlarının benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve güvenlikle ilgili yeni yönelimlerin belirlenebilmesi amacına uygun olarak Uluslararası Balkan Kongresi'nin düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle Uluslararası Balkan Kongresi'nin konusu "21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar'ın Güvenliği" olarak tespit edilmiştir. Kongrenin başarılı biçimde icra edilmesi, üniversitelerimiz ile ülkelerimiz arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek, yeni işbirliği ve yatırım olanaklarının yaratılmasını gerçekleştirebilecektir.

Amaçlar

 

"21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar'ın Güvenliği" konulu Uluslararası Balkan Kongresi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda planlanmıştır:

 1. Balkanlar'daki güncel güvenlik problemlerinin tespit edilip analiz edilmesi,
 2. Bölgesel İşbirliği Konseyi, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Girişimi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın güvenlik yaklaşımlarının ve Balkanlar'ın bölgesel güvenliğine olan etkilerinin tartışılması,
 3. Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya tam üyeliği ve bunun bölge güvenliğine etkileri,
 4. Balkanlar'da sürdürülebilir güvenliğin, barışın ve istikrarın tesisi konusunda Türkiye'nin rolünün tartışılması, analiz edilmesi ve bu konuda uygulanabilir stratejilerin geliştirilmesi,
 5. Balkanlar'da organize suçlar, yasadışı göç, terör gibi güvenliği, barışı ve istikrarı bozan unsurlara karşı ortak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi,
 6. Balkanlar'da sürdürülebilir güvenliğin, barışın ve istikrarın tesisine yönelik politikaların geliştirilmesi,
 7. Balkan ülkelerinde güvenlik ve istikrarın geliştirilmesine yönelik olarak Balkan ülkelerinden ve Türkiye'den akademisyenler, uzman araştırmacılar ve kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerinin yaratılması,
 8. Üniversitelerimizin, Balkan üniversiteleri ve düşünce kuruluşları ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliği olanaklarının yaygınlaştırılması,
 9. Türkiye'nin, Balkan çalışmaları ile ilgili faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlenme katkıları, işbirliği olanakları ve bunların değerlendirilmesi.
 10. Balkanlar'da kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması,
 11. Balkan Güvenlik ve Ekonomik İşbirliği Topluluğu (BGEİT)'nun kurulup kurulmayacağının müzakere edilmesi,

Metodoloji

 

Değişik ülkelerden gelen akademisyenler ve araştırmacılar oturumlarda tebliğler sunacaklardır. Böylece, Balkanlar'da bölgesel güvenlik sorunları ve uluslararası örgütlerin bölgeye yönelik güvenlik yaklaşım ve politikaları çeşitli boyutlarıyla ele alınacak ve tartışılacaktır.

Beş konuşmacının yer alacağı her bir oturumun toplam süresi 90 dakika olacaktır. Her konuşmacıya 15 dakikalık tebliğ sunum süresi verilecektir. Oturumların sonunda, kalan süreye bağlı olaraktan 15 dakikalık soru-cevap bölümü yer alacaktır. Böylece dinleyicilerin interaktif katılımları ve katkıları sağlanabilecektir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Tebliğ özetleri, en geç 25 Mart 2011 tarihine kadar canersancaktar@hotmail.com veya caner.sancaktar@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tebliğlerin tam metinlerinin ise en geç 15 Nisan 2011 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Kongre Tebliğleri

Kongrede tebliğ sunanlara, bütün tebliğlerin bulunduğu flash disk verilecektir. Ayrıca Kongre Tebliğleri kongre sonrasında basılarak yayın haline getirilecektir.

Sunulan İmkanlar

 

Not: Tüm katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

Katılım Ücreti

 

Kongreye katılım ücreti 50 Avro (€) veya karşılığı Türk Lirası'dır. Katılım ücreti aşağıda belirtilen hesaplara yatırılacaktır:

Avro için
Banka: Türkiye İş Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi
Hesap Numarası: 2407 0022789
IBAN: TR20 0006 4000 0022 4070 0227 89

Türk Lirası için
Banka: Türkiye İş Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi
Hesap Numarası: 2407 0400447
IBAN: TR29 0006 4000 0012 4070 4004 47

Konu

 

Uluslararası Balkan Kongresi'nin konusu “21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar'ın Güvenliği” olarak belirlenmiştir.

Yer

 

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi, Umuttepe Yerleşkesi, 41380 – KOCAELİ / TÜRKİYE.

Tarih

 

28-29 Nisan 2011

daha fazla bilgi